Privacy en cookieverklaring

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Hoe verwerken wij uw gegevens? Hoe bewaren wij al uw data? Hoe gaan wij om met cookies op de website? Dit zijn allemaal vragen die heel erg belangrijk zijn om aan ons te stellen. Daarom hebben wij hieronder een verklaring opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming/General Data Protection Regulation (AVG/GDPR) waarin wij omschrijven hoe wij uw data beveiligen, verwerken en verzamelen.

Privacy verklaring:

Van Oort Truck Rent (onderdeel van de Bochane Groep) verklaart hierbij:

“De verzameling van persoonsgegevens, ongeacht of deze afkomstig zijn van onze klanten, relaties, leveranciers of soortgelijk, wordt uitsluitend gebruikt voor onze bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van Bochane betreft de aan- en verkoop van nieuwe personenvoertuigen, bedrijfsvoertuigen en occasions, de verhuur van, de lease van, het (doen) verzekeren van en het uitvoeren van onderhoud en (schade-)reparaties aan de voertuigen in genoemde categorieën. Onze klanten, relaties en leveranciers worden te allen tijde gewezen op hun rechten zoals inzage, wijziging en vernietiging van persoonsgegevens en de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ten behoeve van een juiste naleving van de AVG/GDPR-regelgeving heeft Bochane een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen als eerste contactpersoon en maakt gebruik van een Register van Verwerking van Persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden binnen Bochane uitsluitend verwerkt door geautoriseerde verwerkers.

Bochane streeft ernaar uitsluitend de standaard persoonsgegevens te verwerken, het gebruik van bijzondere persoonsgegevens te beperken tot uitsluitend een kopie Paspoort, ID-kaart en/of Rijbewijs, en de gegevens zo kort als (wettelijk) mogelijk te gebruiken. Uitzonderingen hierop zijn de opslageisen van persoonsgegevens die ons door derden wordt opgelegd. Denk in dit verband aan bijvoorbeeld opslageisen door de Belastingdienst voor fiscale doeleinden of opslageisen door Verzekeringsmaatschappijen i.v.m. schadedossiers en/of autohuurcontracten.

Bochane maakt op haar websites gebruik van zgn. functionele en analytische cookies ten behoeve van marketingdoeleinden en mogelijkheden om de klantervaring op onze websites te kunnen verbeteren. Het gebruik van tracking cookies t.b.v. opbouwen van het (belangstellings-) profiel wordt door Bochane niet toegepast. Bij een eerste bezoek aan onze websites zullen bezoekers altijd om toestemming voor het gebruik van functionele en analytische cookies gevraagd worden. De details van het cookiegebruik door Bochane vindt u hier.

Bochane beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Onze huurauto’s zijn voorzien van een GPS Track & Trace systeem. Deze technologie zorgt ervoor dat we ons wagenpark op een zo efficiënt mogelijke en servicegerichte manier kunnen beheren. Als huurder bent u geïnformeerd over de aanwezigheid van dit systeem in onze voertuigen. Gedurende de looptijd van uw huurovereenkomst met ons zijn uw persoonsgegevens gekoppeld aan de voertuig- en locatiegegevens. De voertuig- en locatiegegevens zijn gedurende uw huurovereenkomst toegankelijk voor verhuurder maar worden uitsluitend geraadpleegd in het geval van een calamiteit. Onder calamiteiten wordt o.a. bedoeld: het niet tijdig retourneren van de auto, (mogelijke) diefstal van de auto en/of het kunnen verlenen van service bij pech of ongeval. Bij een calamiteit zullen uw persoonsgegevens, voertuig- en locatiegegevens ook ter beschikking gesteld worden aan hulp- en/of handhavingsdiensten. Door het aangaan van de huurovereenkomst verleent u -zonder beperking- toestemming aan verhuurder om het GPS Track & Trace systeem bij (het vermoeden van) een calamiteit uit te lezen en/of de verzamelde gegevens ter beschikking te stellen aan hulp- en/of handhavingsdiensten.

Indien u een relatie met Bochane heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Bochane Groep

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Postbus 99

3900 AB Veenendaal

E-mail: Functionaris-gegevensbescherming@bochane.nl

Aanpassen privacy statement: Bochane behoudt zich het recht voor het privacy statement aan te passen. Aanpassingen zullen op onze websites worden gepubliceerd.”

Disclaimer:

Algemeen

Bochane verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Bochane en derden zijn aangeleverd. Bochane behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Bochane .

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bochane.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bochane. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bochane, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookies

Deze verklaring inzake cookies is van toepassing op alle merk, campagne en loyalty websites van Van Voorden. U wordt gevraagd bij het openen van een Van Voorden website om akkoord te gaan met de optimale website ervaring op alle Van Voorden websites. Hierbij staan alle cookies ingeschakeld.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere apparaten met internet-toegang, zoals een smartphone of tablet) wanneer u een Van Voorden website bezoekt. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de “levensduur” van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw computer/toestel zal blijven) en een waarde, die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Waar gebruiken wij cookies voor?

Wij gebruiken cookies om de website eenvoudiger in gebruik te maken en om de websites en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze websites te verbeteren. Ook gebruiken wij cookies om pseudo anonieme (niet direct herleidbaar naar u als persoonlijk persoon), geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee wij inzicht kunnen krijgen in de manier waarop gebruik gemaakt wordt van onze websites, zodat wij de structuur en inhoud van de websites kunnen verbeteren. Wij kunnen u op basis van deze informatie niet persoonlijk identificeren. In sommige gevallen koppelen wij cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie nog beter op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Het is daarbij mogelijk dat we deze gegevens voor bovengenoemde doeleinden delen met aan ons gelieerde financiële dienstverleners en/of dealers.